Daily Chrzan #11

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Dzisiaj dzielę się swoją mroczną stroną.Today, I share my dark side.
Firmy zbierają informacje o tobie w celach komercyjnych. Jest to fakt. Teorią spiskową jest tylko, czy obecnie sprzedają to rządom i podejrzanym organizacjom. Ciężko uwierzyć, że nie.Companies collect information about you for commercial purposes. It's a fact. A conspiracy theory is only if they presently sell it to governments or suspicious organizations. Hard to believe they don't.

1.png

ŚRODKI OSTROŻNOŚCIPRECAUTIONS
Czasami słyszę ironiczne komentarze o ludziach, którzy niby bronią się przed inwigilacją, a noszą wielofunkcyjne urządzenia podsłuchujące, czyli smartfony. No cóż, ja nie posiadam. Korzystam z prostej komórki, która przez większość czasu jest wyłączona. Ludźmi zawładnęło myślenie, że zawsze trzeba być w kontakcie. „Czemu nie odbierasz?!” Zupełnie, jakby to był mój chrzaniony obowiązek. Nikomu nie daję swojego numeru, chyba że praca tego wymaga, i czuję się z tym wyśmienicie.Sometimes I hear ironic comments about people who supposedly protect themselves from invigilation but carry multifunctional spying devices — smartphones. Well, I don't. I use a simple mobile, which is turned off most of the time. Thinking that you always have to be in touch took over people. „Why don't you answer?!” As if it's my freaking duty. I don't give my number to anyone unless work requires it, and I feel great about it.
Zarejestrowałam się tylko na kilku stronach: Hive/Steemit, YouTube, Steam i jedno forum muzyczne. Żadna nie jest powiązana z tym samym emailem, więc zhakowana skrzynka nie jest zagrożeniem dla każdego konta. Obecnie nie posiadam nawet konta bankowego.I registered just on a few websites: Hive/Steemit, YouTube, Steam, and a music forum. None of them is linked to the same email, so hacked mailbox isn't a danger for every account. Currently, I don't even have a bank account.
Używam TAILSa do większości internetowej, roboczej i hobbistycznej aktywności. Znaczy to, że cały ruch kierowany jest przez Tora, a system nie pozostawia po sobie śmieci, ponieważ działa w RAMie. Znam wątpliwości: Tor Project jest sponsorowany przez korporacje i rządowe organizacje, nie istnieją systemy całkowicie anonimowe, a węzły wyjściowe mogą być podsłuchiwane. Nadal jest tam więcej opcji nastawionych na prywatność niż w Windowsie, nie robię tam nic nielegalnego i często zmieniam trasy.I use TAILS for most of my internet, job, and hobby activities. It means all traffic goes through Tor, and I won't leave behind any junk because the system works in RAM. I know the concerns: corporations and government organizations sponsor Tor Project, no system is completely anonymous, and there are suspicious exit nodes. It still has more privacy features than Windows, I don't do anything illegal, and I change circuits often.
Mam zabezpieczoną podwójną kopię ważnych plików, haseł i kodów zapasowych.I have a secured double copy of essential files, passwords, and backup codes.
Moje starania biorą pod uwagę nie tylko wirtualny świat. Posiadam niewiele i jestem zorganizowana. Większość rzeczy mieści się w torbie (ubrania, buty, śpiwór, pościel, ręcznik, kosmetyczka) i plecaku (dokumenty, potrzebny sprzęt.) Mogę opuścić miejsce zamieszkania w kilka minut. Minimalizuję liczbę odpadów i wyrzucam je często. Słowa „żal to wyrzucać” są mi obce.My efforts take into account not only the virtual world. I own little, and I am organized. Most of my things fit in a bag (clothes, shoes, sleeping bag, bedding, towel, wash bag) and a backpack (documents, various equipment.) I can leave my place in a few minutes. I minimize the amount of waste and get rid of it often. I am not the „regret to throw it away” type.

2.png

-IEJSZA-ER
Nie robię tego, żeby być bezpieczna, tylko bezpiecznIEJSZA. Czy jestem szalona? Chyba tak.I don't do it to be safe, but to be safER. Am I crazy? Probably yes.