Daily Chrzan #43

1.jpg

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Nie wszystko, co potrzebne, ma mechaniczne zastosowania. Dzieła sztuki nie są do przybijania gwoździ ani gotowania obiadu, a ludzie nadal chcą się nimi otaczać, chłonąć i kolekcjonować. Sztuka może przekazywać myśli, pomagać przejść przez bolesne chwile i dawać inspirację. Z pewnością wielu zostało naukowcami przez filmy i książki.Not everything that you need has mechanical usage. Works of art aren't for driving nails or cooking dinner, and people still want to be surrounded by them, soak up, and collect. Art can convey thoughts, help to get through difficult moments, and give inspiration. For sure many became scientists thanks to movies and books.
Artyści chwytają ducha czasów. Dzięki powieściom, obrazom, pieśniom dowiesz się, czy kiedyś odczuwano podobnie, co było lepsze a co gorsze, jakie były dawne realia i motywacje oraz pierwotne idee. Ocenianie przeszłości z naszej perspektywy potrafi być złudne, bo skoro wnuczkowi trudno zrozumieć dziadka, to jak ogarnąć kilkaset pokoleń różnicy? Zanim postanowisz rozebrać płot, musisz wiedzieć, dlaczego tam jest. Czasami ciężko dostrzec sens, bo widać tylko fragment. Coś wydaje się bezużyteczne osobno, ale z pozostałymi częściami formuje maszynę. Dobrze zbadać historię, poznać kontekst i zgłębić wiedzę przed wyrobieniem opinii.Artists capture the spirit of times. With novels, paintings, songs, you can find out whether society felt similarly in the old days, what was better and worse, how were old realities and motivations, as well as inceptive ideas. Judging the past from our perspective can be deceptive because if it's problematic for a grandson to understand his grandfather, how to comprehend a few hundred generations difference? Before you decide to dismantle a fence, you must know why it's there. Sometimes it's hard to perceive a meaning because you only see a fragment. A thing appears to be useless alone, but it forms a machine with other parts. Good to study history, explore knowledge, and check the context before making an opinion.