Daily Chrzan #47 & #48

0.jpg

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Wczoraj zaczęłam pisać ten list:I started to write this letter yesterday:
Cześć. Jestem Janina z roku 2521. Jak wam się żyje w średniowieczu? Właśnie wyszłam spod "prysznica." U was to często bezmyślne lanie wody przez pół godziny, tutaj wystarczy kilkadziesiąt sekund. Mamy także przydatne środki nanotechnologiczne, a budynki same się czyszczą. Nie napiszę o WC; jeszcze poczujecie się jak w starożytności. Kłopotu ze śmieciami nie ma, wszystkie opakowania są biodegradowalne. Ciągle używacie prymitywnych kabli? Energię przesyłamy bezprzewodowo, a czerpiemy ekologicznie. Ustawiłam przyjemny chłodek w domu (możecie tak?), bo na zewnątrz ponad pięćdziesiąt stopni. Przeglądam sieć, w której jest tyle sprawdzonej wiedzy co memów. Nie robię tego na maszynie do pisania jak wasze komputery, ale w głowie: mogę leżeć nawet z zamkniętymi oczami. Korzystanie z internetu oraz porządkowanie informacji są istotnymi kierunkami na studiach. Każdy pracuje, ale roboty zautomatyzowały najcięższe czynności, więc zostały fascynujące i lekkie obowiązki, wybierane według pragnień. Dzięki zapobieganiu i odpowiedniemu leczeniu problem chorób stał się marginalny. Nasze społeczeństwo ma wysoką świadomość dotyczącą zaburzeń psychicznych, dbania o środowisko, właściwej edukacji i komfortowej egzystencji. Wzięliśmy lekcję z waszych błędów i tej pociesznej ułudy zaawansowania. Trzymajcie się i czekajcie na przełomowy rok 2271. O wadach opowiem kiedy indziej.Hi. I'm Janine from the 2521 year. How is your life in medieval times? I've just finished "showering." You often thoughtlessly pour water for half an hour, and here a few dozen seconds are enough. We also have suitable nanotechnology means, and buildings clean themselves. I won't write about toilets, because you'll feel like in ancient ages. There is no trouble with garbage, as all packagings are biodegradable. Do you still have primitive cables? We send energy wirelessly and harvest it ecologically. I set a pleasant coldness in the house (can you do that?) since it's over fifty Celsius outside. I browse the web in which it's as much proven knowledge as memes. I don't do it on a typewriter such your computers, but in my head: I can even lie with eyes closed. Using the internet and organizing information are significant degree courses in colleges. Everybody has a job, but robots automated back-breaking activities, so fascinating and light duties left, chosen according to desires. Thanks to prevention and appropriate treatments, the problem of diseases became marginal. Our society has a high awareness of mental disorders, caring for the environment, proper education, and comfortable existence. We took a lesson from your mistakes and that amusing delusion of advancement. Hang in there and wait for the groundbreaking 2271 year. I will talk about disadvantages elsewhen.

1.png

2.png

FOMOFOMO
Fear of missing out, czyli lęk przed przegapieniem. Panikujesz, kiedy nie ma internetu?
Co, jeśli nie odpowiem na komentarze?
Mogłam dostać downvote'y, a nie wytłumaczę się.
Coś ważnego się dzieje.
Muszę sprawdzić feed.
Ta niecierpliwość powoduje także, że boli brak natychmiastowej reakcji. Lepiej uważać nieobecność w sieci za normę, a czyjeś zaangażowanie za uprzejmość. Wczoraj głównie czytałam.
Fear of missing out. Do you panic when there's no internet?
What if I won't reply to comments?
I could get downvotes, and I can't explain myself.
Something vital happens.
I must check the feed.
That impatience also causes pain if you don't see an instant reaction. Better to consider an absence in the web as a norm and someone's involvement as kindness. I was mainly reading yesterday.

3.png