Daily Chrzan #45

ME.png
1 2 3 4

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Z efektem Mandeli mamy do czynienia, gdy wielu ludzi ma to samo fałszywe wspomnienie. Nazwa wzięła się od powszechnego przekonania, że Nelson Mandela zmarł w więzieniu w latach osiemdziesiątych. Niektórzy uważają, że takie zjawiska są skutkiem podróży w czasie lub przechodzenia do alternatywnych rzeczywistości.We talk about the Mandela effect when many people have the same false memory. The name came from the widespread conviction that Nelson Mandela died in prison in the eighties. Some believe that such phenomena are the result of traveling in time or passing to alternate realities.
Jednym z przykładów jest cytat z Gwiezdnych Wojen: „Nie, ja jestem twoim ojcem.” Panuje przeświadczenie, że kiedyś brzmiał: „Luke, ja jestem twoim ojcem.” Jednak da się to prosto wyjaśnić. „Nie” bez kontekstu jest nieintuicyjne, więc częściej używano wersji z „Luke” dla lepszego efektu i ta stała się memem.One example is a quote from Star Wars: „No, I am your father.” There is a firm belief that it formerly sounded: „Luke, I am your father.” However, I can explain that simply. „No” without context is unintuitive, so people more often used the „Luke” version for better effect, and it became a meme.
Nazwa firmy McDonald's miała być wcześniej pisana inaczej: MacDonald's. Po zobaczeniu tego faktycznie zapala się żaróweczka. Jednak czy to wynik zmian w strukturze wszechświata? Według mnie powodem jest, że sprzedają BigMac-i, a także popularność MacBooków.The name of the company McDonald's supposedly was written differently earlier: MacDonald's. After seeing it, a light bulb goes on indeed. However, is it a result of changing the universe structure? In my opinion, the reason is they sell BicMacs, and also the popularity of MacBooks.
Morgan Freeman przypomina mi Nelsona Mandelę i mam przeczucie, że jest jakiś film, który zmylił część społeczeństwa. Ludzki umysł jest zwodniczy i zapominalski, więc wypełnianie luk i wybieranie nieskomplikowanych rozwiązań są spodziewanymi mechanizmami psychologicznymi.To me, Morgan Freeman resembles Nelson Mandela, and I have a feeling there is a movie that misled part of society. The human mind is deceptive and forgetful, so filling gaps and choosing uncomplicated solutions are expected psychological mechanisms.