Daily Chrzan #13

NO.1

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Moje notatki dotyczące wierszy poleceń, część pierwsza.My notes about command lines, pt. 1.
Podstawy są całkiem proste. Prawie każdego polecenia używa się tak samo:
komenda1 parametry i wartości2 cel3

Pierwsza część jest niezbędna, druga pozwala na dodatkowe operacje, trzecia to cel działania.
The basics are pretty simple. The scheme is almost always the same:
command1 parameters and values2 target3

The first part is inherent, the second is for additional operations, and the third is the action target.

1.png

Żeby zobaczyć listę poleceń lub jak ich używać wpisz:
/ To see a list of functions or how to use them, type:

help

UNIX
DOS
POWERSHELL
command ‑‑help
help command
man command
help command
command /?
get‑help aliases: help, man command
update‑help

2.png

Za dużo?Too much?
Książki często dokładnie opisują użycie parametrów. W porządku, jeżeli potrzebujesz prowadzenia za rękę, ale jednocześnie jest przez to masa tekstu do ogarnięcia. Wydaje mi się, że w przypadku banalnych poleceń jest to zbędne oraz i tak trudno zapamiętać różnorakie kombinacje. W razie kłopotów zawsze można sprawdzić w samym terminalu, przy okazji ucząc się jak brnąć przez manuale. Wyjątek stanowią skomplikowane komendy, które wywołują poczucie bezsilności.Books often describe the use of parameters in detail. It's good if you need a hand, but at the same time, there is a vast amount of text to comprehend because of that. I think the most trivial commands don't need it, and it's difficult to remember various combinations anyway. You can always check that in the terminal, learning how to wade through manuals in the result. Exceptions are complicated lines making you feel hopeless.

Edytory tekstu: / Text editors:

UNIX
WINDOWS
nano
vi
edit
notepad
edit, nano i vi uruchamia się w terminalu, w tym że edit nie działa na 64-bitowych systemach.
Każdy wie, jak ich używać.
edit, nano, and vi run in a terminal, although edit doesn't work in 64-bit systems.
Everybody knows how to use them.

3.png

Łączenie i wyświetlanie plików tekstowych w konsoli:
/ Concatenating and viewing text files in a console:

UNIX
CMD
POWERSHELL
cat
type
get‑content aliases: cat, gc, type

cat file.txt
cat file1.txt file2.txt file3.txt

Kierunek wyjściowy: / Output direction:

UNIX
CMD
POWERSHELL
output
|
|
|
redirect to another command
>> 📄
>> 📄
>> 📄 or | add‑content alias: ac 📄
or | out‑file ‑append 📄
add to the end of a file
> 📄
> 📄
> 📄 or | set‑content alias: sc 📄
or | out‑file 📄
overwrite a file
> /dev/null
2> nul 
| out‑null
don't show
 
 
| out‑host alias: oh or | out‑default
default (has additional attributes to use)
 
 
| tee‑object alias: tee 📄
default + save to a file or a variable

* 📄 = a file

Różne drogiDifferent ways
Domyślnie wynik działania polecenia wyświetla się w konsoli. Można go także przekierować do:
-innej komendy, jeżeli potrafi ona obrobić te dane,
-do pliku,
-nigdzie, jeśli pokazywanie tego jest niepożądane.
By default, the output of the command displays in the console. You can also send it to:
-another function if it can process the data,
-a file,
-nowhere if showing it is unwanted.

7.png

4.png

Szukanie tekstu: / Searching for strings:

UNIX
CMD
POWERSHELL
grep
find
findstr
select‑string alias: sls

5.png

6.png

Hakerskie narzędzieHacker's tool
Szukanie tekstu to cenna funkcja, bo pozwala błyskawicznie przeczesać dysk, żeby masowo modyfikować pliki lub pobierać z nich informacje. W przyszłości napiszę o tym więcej.Searching for strings is a valuable function, allowing to comb out the disk to modify or retrieve information from lots of files in a blink. I'll write more in the future.

Parę poleceń do formatowania outputu:
/ A few output-formatting commands:

UNIX
CMD
POWERSHELL
head ‑⬜️ 📄
tail ‑⬜️ 📄
find /n " " 📄 | findstr \[[0‑⬜️]\]
more +⬜️
gc ‑head ⬜️ 📄 or gc 📄 | select ‑first ⬜️
gc ‑tail ⬜️ 📄 or gc 📄 | select ‑last ⬜️
It shows the first/last ⬜️ lines.
The upper code displays the first ⬜️ (up to 9) lines. The bottom one avoids showing the first ⬜️ lines.
It shows the first/last ⬜️ lines.
less 📄
more 📄
more 📄
cat 📄 |  out‑host ‑paging
It shows one screen at a time.
nl 📄 or cat ‑n 📄
find /n " " 📄
sls ‑pattern .* 📄 | select
↳ linenumber, line
It numbers output lines.
sort 📄
sort 📄
gc 📄 | sort‑object alias: sort
It sorts lines alphabetically.
wc 📄
find /c /v "" 📄
gc 📄 | measure‑object alias: measure
↳ ‑line ‑word ‑character
It counts lines, words, and bytes.
It counts lines.
It counts lines, words, and characters.

* ⬜️ = a number

Ciąg dalszy nastąpiTo be continued
Dzięki tej wiedzy można stracić pracę.With the knowledge, you can lose a job.
Zdałam sobie sprawę, że jest tak dużo materiału, że muszę rozwinąć pewne wątki za kilka dni.
Poprawcie, jeśli zrobiłam błąd.
I realized there is so much material that I have to expand some threads in a few days.
Correct me if I made a mistake.