Daily Chrzan #15

NO.2

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Moje notatki dotyczące wierszy poleceń, część druga.My notes about command lines, pt. 2.
Taka uwaga: wszystkie screeny są z Linuksa, ponieważ na tym etapie nie ma większych różnic między systemami. Jedną z nich jest używanie przez Windowsa ukośników wstecznych zamiast tych drugich.A thing: all screenshots are from Linux because there aren't many differences between systems at this stage. One of them is that Windows uses the backslashes instead of the other slashes.
Zacznę od paru przydatnych rozwiązań.I'll start with some handy solutions:
1. Użyj klawiszy góra/dół, żeby przeglądać poprzednio używane linie.
2. Wpisz !! aby wywołać ostatnią komendę na Unixach, a ihy, invoke-history lub r w PowerShell.
3. Wciśnięcie Tab uzupełnia rozpoczętą nazwę pliku lub folderu.
Może się też przydać wyczyszczenie ekranu albo lista wpisanych poleceń:
1. Press the up/down keys to browse the last used lines.
2. Write !! to call the last command on Unixes, and ihy, invoke-history, or r in PowerShell.
3. Pressing Tab completes the started name of a file or folder.
You may also need to clear the screen or see the list of typed directives:
UNIX
CMD
POWERSHELL
clear
cls
clear‑host alias: clear, cls
history
doskey /history
get‑history aliases: ghy, h, history
history ‑c
Alt+F7
clear‑history alias: clhy

1.png

WażneImportant
Zapomniałam o tym napisać w ostatnim poście. echo służy do wyświetlania tekstu lub zmiennych. Można dzięki temu dopisać coś do pliku.I forgot to write about it in the last post. echo displays text or variables. You can append something to a file thanks to it.

echo "Janina Chrzan" >> employees.txt

UNIX
CMD
POWERSHELL
echo
echo
write‑output aliases: echo, write
W ruchuIn motion
Już w części pierwszej używałam dwóch prostych instrukcji dir i cd. Pierwsza pokazuje zawartość aktualnego katalogu. Druga pozwala poruszać się między folderami, a jako argument przyjmuje ścieżkę względną lub bezwzględną.I've already used two simple dir and cd instructions in the previous part. The first shows the contents of the current directory. The second allows you to navigate between folders and takes a relative or absolute path as an argument.
UNIX
CMD
POWERSHELL
dir or ls
dir
tree
get‑childitem aliases: dir, gci, ls
pwd
cd alias: chdir
get‑location aliases: gl, pwd
cd 🔹
cd 🔹
set‑location aliases: cd, chdir, sl 🔹

* 🔹 = a destination;

2.png

Kopiowanie i przenoszenie plików i folderówCopying and moving files and directories
Znowu mamy do czynienia z prostym schematem:We deal with a simple structure again:
komenda1 ścieżka pliku lub folderu2 miejsce docelowe3
command1 file or folder path2 destination3

3.png

function
UNIX
CMD
POWERSHELL
copy
cp 🔸 🔹
copy or xcopy 🔸 🔹
copy‑item aliases: copy, cp 🔸 🔹
cp ‑path 🔸 ‑destination 🔹
Using it on a folder doesn't copy the subdirectories' content without these parameters:
‑r
/e
‑recurse
delete
rm 🔸
rmdir 📦
del alias: erase 📄
rmdir alias: rd 🔸
remove‑item aliases: del, erase, rd, rm 🔸
rmdir is just for empty directories. Use rm ‑r to erase the ones with something.
del removes only files, and it needs the /s parameter to affect subfolders' content. rmdir /s can delete non‑empty directories.
create a directory
mkdir 📦
mkdir alias: md 📦
new‑item aliases: md, ni 📦
ni ‑path 📦 ‑itemtype directory
move
(+rename)
mv 🔸 🔹
move 🔸 🔹
move‑item aliases: mi, move, mv 🔸 🔹

* 🔸 = a file or directory path; 🔹 = a destination; 📄 = a file, 📦 = a directory

Aby wyjść z terminala, wpisz: / To exit the terminal, type:

exit

Ciąg dalszy nastąpiTo be continued
Możesz też kliknąć ❌, ale pierwsza opcja jest fajniejsza.You can also click ❌, but the first option is cooler.