Daily Chrzan #37

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Pszczoły żyją krótko, pracują ciężko i nie narzekają. Bo nie umieją mówić. Zajmują się zbieraniem kontentu i zapylaniem bloków. Wbrew obiegowej opinii większość to samotnicy. W końcu kto by chciał usługiwać królowej, co tylko bzyka trutnie, które później umierają, bo ich narządy rozrodcze zostają wyrwane? Takie jest życie w ulu.Bees live short, work hard, and don't complain. Because they can't talk. They collect content and pollinate blocks. Contrary to popular belief, most are loners. After all, who would want to serve a queen that only bangs drones, which then die since it tears out their reproductive organs? It's life in a hive.

1.png

2.png

3.png

KoledzyColleagues
A poniżej ktoś ze Steemit.And below someone from Steemit.

4.png

5.png

6.png