Daily Chrzan #38

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan
Nie rozumiem, czemu tak długo mi dzisiaj szło.I don't understand why it took so long today.
W każdym razie, robię gifa. Ostatnim razem nie napisałam wiele. Jak ustawić czas wyświetlania jednej klatki? Jedynym sposobem, który znam, jest zmiana frame rate'u.Anyway, I make a gif. The last time I didn't write a lot. How to set a duration of one frame? The only way I know is to change a frame rate.

ffmpeg -r 2 -i %d.png a.gif

DługośćLength
-r 2 oznacza dwie klatki na sekundę. Można podzielić klatki przez sekundy, żeby uzyskać dokładniejsze wartości (na przykład -r 3/2 to 0,66 sekundy).-r 2 means two frames per second. You can divide frames by seconds to get precise values (for example, -r 3/2 is 0.66 seconds).
-r 1/2
-r 2
-r 5
1.gif
2.gif
3.gif
JakośćQuality
GIFy używają tylko 256 domyślnych kolorów, więc psują obrazy, które mają inne. Jednak jeśli stworzysz odpowiednią paletę (256.png), możesz uzyskać lepszą jakość. Robi się to z -vf palettegen:GIFs use only a default 256 colors, so they distort the images that have different ones. However, if you create the right palette (256.png), you can get better quality. You do it with -vf palettegen:

ffmpeg -i 1.png -vf palettegen 256.png
Mniej kolorów: / Less colors:
ffmpeg -i 1.png -vf palettegen=32 32.png
Użycie: / Usage:
ffmpeg -i 1.png -i 256.png -filter_complex [0][1:v]paletteuse b.gif

a.gif
b.gif

TypType
Szkoda, że wcześniej tego nie umiałam. Poza tym dowiedziałam się, że dla FFmpeg obraz to wideo z jedną klatką.It's a pity I didn't know that before. Besides, I learned that for FFmpeg, an image is a video with a single frame.

1.png