Daily Chrzan #41

hive.png

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Kiedy pierwszy raz usłyszałam o Steemit, początkową myślą było: następna stronka, która chce zostać Facebookiem, oferująca badziewne nagrody jako wabik. Po wejściu ukazał się zielony Reddit; nawet nazwy są podobne. Ten, kto mi polecał, popełnił poważne błędy w promowaniu:When I heard about Steemit for the first time, the initial thought was: another site that wants to become Facebook, offering trashy prizes as bait. After entering, a green Reddit showed up; even the names are similar. The person who recommended it made notable errors in promoting:
1 Brak podkreślenia, że blog funkcjonuje od lat, jest oparty na blockchainie, a waluta jest na zaufanych giełdach. Bez tego w głowie rodzi się słowo 'przekręt.' Zwięzła notka o historii, najlepiej oficjalna, zrobiłaby robotę.1 Not saying that the blog's been operating for many years, it's on a blockchain, and the coin is on trusted exchanges. Without it, the word 'scam' appears in the head. A brief note about history, official preferably, would do the job.
2 Ostatecznie przekonały mnie niepowodzenia na YouTube. Tutaj wielokrotnie "trendowałam." Na Hive nie jest trudno się przebić i to istotna cecha, o której należy wspomnieć. Przed rejestracją o tym nie wiedziałam.2 Eventually, lack of success on YouTube convinced me. Here, I was "trending" frequently. It's not hard to break through on Hive, and that's a significant feature to mention. I hadn't known it before registering.
Inna sprawa. Zaczynając pisać, dużo się stresowałam. Downvote dla nowego za zrobienie czegoś źle potrafi odstraszyć. Korzystniej jest go ostrzec, zapytać, a działać dopiero jak nie reaguje, bo może być zwyczajnie zagubiony.Next issue. Starting publishing, I was stressed a lot. Downvoting a new fish for a mistake can deter. It's better to warn or ask and act only if no reaction, as someone can simply feel lost.
Ułożyłam listę sugestii, nie rozumiem różnych rzeczy, a odpowiedzi nie ma w FAQ. Dostrzegam w tym potencjalny problem dla niektórych. Czy stare zdjęcia są usuwane, żeby zyskać miejsce? Czemu nie można wrzucać dźwięków? Dlaczego nie da się ukryć posta? Skąd potrzeba zalogowania na hive.blog, żeby zobaczyć feed?I created a list of suggestions, I don't understand a few things, and there are no answers in the FAQ. I see it as a potential problem for some. Do you delete old images to free up space? Why can't I upload sounds? What's wrong with hiding posts? Is it necessary to log into hive.blog to check a feed?