Iskierka | Sparkle

Nowy stary utwór. Miałam kiedyś konto na Soundcloud i wrzuciłam tam kilka godzin muzyki, ale nikt tego nie słuchał.
Może to dziwne, ale ja lubię swoją muzykę i sama jej słucham. Zaczęłam tworzyć, kiedy usłyszałam "Time" Zimmera, jeszcze zanim stało się tak popularne i urzekły mnie orkiestra i syntezatory, tworzące oniryczne klimaty w tak prosty sposób. Próbowałam wtedy znaleźć motyw, który dorówna temu geniuszowi.
| A new old melody. I once had an account on Soundcloud, and I put in a few hours of music there, but nobody listened.
Maybe it's strange, but I like my music and listen to it myself. I started to create when I heard Zimmer's "Time" before it became so popular and I was charmed by the orchestra and synthesizers, creating a oneiric atmosphere in such a simple way. I tried to find a theme that would match this genius.
inception_2010_french_original_film_art_spo_2000x.jpg
Nie udało się, ale za to odkryłam wiele fajnych dźwięków, wpadłam też na mnóstwo pomysłów.
Bawiłam się w darmowej wersji programu Finale.
Mam jeszcze w zanadrzu mnóstwo motywów, które zawierają w sobie emocje odkrywania i tajemnicy. Przez prawie 9 lat tworzenia, przeszłam przez swoistą emocjonalną podróż, gdzie nauczyłam się wiele na temat emocji i trwałam w różnych, skrajnych stanach.
Ostatnimi czasy, aranżuję właśnie moje stare kompozycje.
| I failed, but I discovered a lot of nice sounds, and I came up with a lot of ideas.
I worked in the free version of the Finale program.
I still have a lot of motives in reserve that contain the emotions of discovery and mystery. For almost nine years of creating, I went through a peculiar emotional journey, where I learned a lot about emotions and lived in various extreme states.
Lately, I've been arranging my old compositions.


Ten utwór powstał stosunkowo niedawno, kiedy pod wpływem moich ulubionych zespołów (np. Depeche Mode), chciałam stworzyć taką melodię, jakie można usłyszeć w piosenkach.
I myślę, że udało mi się stworzyć całkiem charakterystyczny motyw główny.
| This song was made relatively recently when under the influence of my favorite bands (for example Depeche Mode), I wanted to create a melody that can be heard in songs.
And I think that I managed to create a quite characteristic theme.