#JACKOWSKI-CHALLENGE

#challenge.png
Autor zdjęcia: Grzegorz Gołębiowski, źródło: commons.wikimedia.org.

PLENG
Krytyka jasnowidzów, którą znam,[1] skupia się przede wszystkim na logicznej analizie ich działalności, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, błędy poznawcze, znane przypadki z historii, umiejętność prognozowania i sztuczki psychologiczne. Są oceniani jako oszuści lub osoby z problemami psychicznymi. Badania naukowe nie potwierdziły istnienia zjawisk paranormalnych.The criticism of clairvoyants that I know[1] focuses primarily on logical analysis of their activity, taking into account probability, cognitive errors, known cases from history, forecasting know-how, and psychological tricks. They are considered scammers or people with mental health problems. Scientific research hasn't confirmed the existence of paranormal phenomena.
Żeby to choć częściowo sprawdzić, postanowiłam zrobić eksperyment, którego przebieg każdy będzie mógł zobaczyć i zrozumieć. Na same słowa zawsze znajdą się kontrargumenty i odmienne punkty widzenia:
„Sceptycy są uprzedzeni. Krzysztof Jackowski pomógł znaleźć wielu zaginionych i to jest jego główna umiejętność. Sam przyznaje się do pomyłek, bo zajmuje się czymś o mglistej naturze.”—zwolennik parapsychologii
Dlatego doświadczenie pokazujące, czy jest różnica między przepowiedniami a losowymi prognozami, byłoby pomocne. Tutaj wkracza mój:
To check it at least partially, I decided to run an experiment whose course everybody can see and understand. For words alone, there are always counterarguments and different points of view:
„Skeptics are prejudiced. Krzysztof Jackowski helped to find many missing people, and that is his main skill. He admits mistakes, knowing he deals with something of vague nature.”—an advocate of parapsychology
Therefore, a test showing if there is a difference between prophecies and random forecasts would be helpful. Here enters my:
#JACKOWSKI-CHALLENGE
#JACKOWSKI-CHALLENGE
Założenie jest takie, że tworząc dziesiątki przewidywań, łatwo jest trafić przez przypadek parę razy, zwłaszcza dodając analityczne myślenie i znajomość bieżących wydarzeń. Przedstawię 20 „wizji” na następne trzy miesiące, żeby zestawić je później z procentową skutecznością jasnowidzów. Fajnie, gdyby pomysł się rozszedł i każdy zaprezentował swoją listę, bo badanie będzie precyzyjniejsze.A hypothesis is that by creating dozens of predictions, it's easy to hit a few times by accident, especially if you add analytical thinking and knowledge of current events. I wrote 20 „visions” for the next three months to confront it later with the percent efficiency of clairvoyants. I hope the idea will spread and everyone present their lists because the study will be more accurate.

tarot.jpg

🄻🄾🅂🄾🅆🄴 🄱🅉🄳🅄🅁🅈
🅁🄰🄽🄳🄾🄼 🄲🅁🄰🄿

1. Terroryści wysadzą wysoki budynek w Paryżu.
2. Zdarzy się międzynarodowa afera z Angelą Merkel.
3. Jarosław Kaczyński umrze.
4. Niezwykłe odkrycie naukowe zmieni oblicze medycyny.
5. Tego lata stanie się coś, co zaszokuje całą Amerykę.
6. Wybuchnie konflikt zbrojny związany z Grenlandią.
7. Tunel Świętego Gotarda się zawali.
8. Joe Biden umrze.
9. Tower Bridge będzie wymagał poważnej naprawy.
10. Drapieżny kot ucieknie z zoo w polskim mieście.
11. Azja będzie się zmagała z największymi powodziami od stuleci.
12. Putin przestanie być prezydentem.
13. Nadzwyczajne wydarzenie w Afryce będzie gorącym tematem przez tygodnie.
14. Papież Franciszek ogłosi nowy dogmat.
15. Elon Musk wyśle człowieka na Księżyc.
16. Donald Trump będzie miał poważny wypadek samochodowy.
17. Wybuchnie wulkan na Islandii.
18. Planetoida przeleci tak blisko Ziemi, że będzie widoczna gołym okiem.
19. Greta Thunberg trafi do szpitala.
20. Rozbije się samolot z dziesiątkami ważnymi osobistościami.

1. Terrorists will blow up a high building in Paris.
2. There will be an international scandal involving Angela Merkel.
3. Jarosław Kaczyński will die.
4. An unusual scientific discovery will change the face of medicine.
5. Something that'll shock all America will happen this summer.
6. An armed conflict about Greenland will arise.
7. The Gotthard Base Tunnel will collapse.
8. Joe Biden will die.
9. Tower Bridge will require critical repair.
10. A predatory cat will escape from a zoo in a Polish city.
11. Asia will struggle with the heaviest floods for ages.
12. Putin will stop being president.
13. An extraordinary event in Africa will be a hot topic for weeks.
14. Pope Francis will announce a new dogma.
15. Elon Musk will send a man to the Moon.
16. Donald Trump will have a severe car accident.
17. A volcano in Iceland will erupt.
18. A planetoid will fly so close to the Earth that it'll be visible to the naked eye.
19. Greta Thunberg will end up in hospital.
20. A plane with dozens of VIPs will crash.
Nominuję was wszystkich.
Forma odpowiedzi dowolna.
I nominate all of you.
Answer in any form.

  1. 📚: "The Psychology of the Psychic" by David Marks and Richard Kammann, "Beyond Belief: Skepticism, Science and the Paranormal" by Martin Bridgstock, "Tricks of the Mind" ("Sztuczki umysłu") by Derren Brown; 🌐: articles, blogs, forums, Science Daily, Humanists UK, Lupa Sceptyka, Smartgasm