PIĘCIOKSIĄG | PENTATEUCH

PLENG
To odpowiedź na zarzuty z tego filmu.I address the claims from this video.
W zależności od kanonu chrześcijańskie Biblie składają się z 66 do 81 ksiąg:[1] Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów, Apokalipsy, Proroków, pism moralizatorskich, opowiadań, opisów wydarzeń. Najwięcej zastanawiających fragmentów znajduje się w Pięcioksięgu (in. Prawo Mojżeszowe). Przeczytamy tam o dziwnych poleceniach od Boga, stworzeniu świata w sześć dni, ludziach żyjących po kilkaset lat, olbrzymach, globalnym potopie, niszczeniu miast za karę i innych nadprzyrodzonych wydarzeniach. To z niego pochodzi kodeks prawny nakazujący wojnę z poganami i kamienowanie za łamanie Dziesięciu Przykazań.Depending on canon, Christian Bibles consist of 66 to 81 books:[1] the Gospels, the Acts of the Apostles, the Epistles, the Apocalypse, the Prophets, moralizing writings, stories, descriptions of events. Most of its puzzling verses are in the Pentateuch (aka the Law of Moses). It tells about weird rules from God, the world creation in 6 days, people living hundreds of years, giants, a global flood, destroying cities as punishment, and other supernatural events. The legal code from there prescribes war against pagans and stoning for breaking the Ten Commandments.

5.png

‎Pierwsze pięć ksiągThe first five books
Jest to podstawa i nieodłączna część świętych ksiąg Żydów (Tanach) i Chrześcijan (Stary Testament), a poniekąd Muzułmanów[2] — razem ponad 50% populacji Ziemi. Czy się podoba, czy nie, tekst ten wywarł znaczny wpływ na historię, więc powinni go znać wierzący i niewierzący, poszukujący i antyteiści. Jest to interesująca lektura, która może czegoś nauczyć o wartościach i starodawnym myśleniu, choć nie powinna być źródłem etyki współcześnie. W celu lepszego pokazania tego zebrałam wszystko w jednym miejscu. Z dzisiejszej perspektywy to szokuje, ale w porównaniu do okolicznych plemion Izraelici i tak odznaczali się lepszą moralnością, dopasowaną do mrocznych realiów tamtych czasów.It's the fundament and inherent part of the holy books of Jews (the Tanakh) and Christians (the Old Testament), and in some way of Muslims[2] — jointly more than 50% of the Earth's population. Like it or not, the text made a significant change to our history, and therefore believers and nonbelievers, seekers and antitheists should get to know it. That interesting reading can teach something about values and ancient thinking, though it shouldn't be a source of ethics today. I collected everything in one place to show it better. From the current perspective, all that is shocking, but compared to the surrounding tribes, Israelites had a better morality anyway, fitting the dark realities of those times.
OTWÓRZ W NOWEJ KARCIE,
DOSTOSUJ ZOOM PRZEGLĄDARKI -🔎+
Niepokojące cytaty z Prawa Mojżeszowego
OPEN IN NEW TAB,
ADJUST BROWSER ZOOM -🔎+
Disturbing quotes from the Mosaic Law

Moloch.jpg
Offering to Molech


Jeśli ktoś chce posłuchać więcej, a jest to temat-rzeka, udostępniam głos dwóch stron:

Everyday Hero
Polski Inkwizytor & Szymon mówi
Pytania ateisty
Bóg w Starym Testamencie

If you want to listen more, and it's a book-size topic, I share the perspectives of two sides:

Agatan Foundation
Ligonier Ministries
Christopher Hitchens Ripping Old Testament Apart
If God Is Good, How Could He Command Holy War?

T.png
Stoning of Stephen, The Victory of Joshua over the Amaletikes, Unmerciful Servant


  1. Biblical canon

  2. 2 Timothy 3:16, Quran 5:44